MENU
www.naradi-vitek.cz Kategorie
Kategorie

Obchodné podmienky SK

Obchodné podmienky SK

 

Obchodné podmienky

spoločnosti NÁRADIE VÍTEK s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.naradi-vitek.cz. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho

charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

 

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.naradi-vitek.cz je

NÁRADIE VÍTEK sro, Dlhá 930, PSČ 763 21, IČO: 28462459, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 61164. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je predajňa na ul. Dlouhá 930, Slavičín 763 21 a to aj v prípade osobného odberu.

 

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Vymedzenie pojmov

 

    Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

    Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.naradi-vitek.cz odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

 

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky (iba v pracovné dni) v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

 

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

 

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.,

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť NÁRADIE VÍTEK sro, Dlhá 930, PSČ 763 21, Slavičín, IČO: 28462459, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 61164. na adresu:

NÁRADIE VÍTEK s.r.o., Dlhá 930, PSČ 763 21, Slavičín alebo e-mail: obchod@naradi-vitek.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na tejto webovej stránke môže spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, sa mu vrátia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese predajňa náradia a záhradnej techniky, Dlhá 930, 763 21 Slavičín pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru . Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Tovar nie je možné zaslať späť na dobierku - nebude prevzatý.

 

 

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 

    a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

    b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

    c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

    d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

    e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

    f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

    g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

    h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

    i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

    j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

    k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

    l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov (napr. Rúže, krémy, maskary, šampóny, kondicionéry, štetce na líčenie a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebované, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

 

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (nákup na IČO, nie je možné od zmluvy odstúpiť ak už bol tovar odoslaný.

6. Doprava

 

Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.naradi-vitek.cz - doprava.

7. Platobné podmienky

 

    Dobierka - Peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatú tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérom) Alebo na pošte.

    Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie Pozemok je možné, ZMLUVY) zašle predávajúci kupujúcemu výšku Pozemok je možné, ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslania tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslania popr. Odovzdané. Tento Spôsob úhrady Pozemok je možné, ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

    Platobné karty - po vytvoreni objednávky (návrhu na uzavretie Pozemok je možné, ZMLUVY) je kupujúci presmerovaný na bezpečné platobné bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Tento Spôsob úhrady Pozemok je možné, ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

       Platba kartou - veľmi pohodlná Spôsob platby. Po vytvoreni objednávky ste presmerovaný na bezpečné platobné bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. A K je transakciám autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemaj prístup k údajom o vasej karte, všetko je ľan v rukách banky.

    V hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzaté tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdená e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravené skladom.

 

 

8. Práva z chybného plnením

 

Právo kupujúceho z chybného plnením zakladá vada, Ktory má vec pri prechode nebezpečí škody na kupujúceho, hoci sa prejav až neskoro. Právo kupujúceho založí ai neskorý vzniknutá vada, Ktory predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

 

A K je chybné plnením podstatným porušením ZMLUVY, má kupujúci právo:

 

    a) na odstránením vady opravou veci,

    b) na odstránením vady dodaním novej veci bez vady Alebo dodaním chýbajúce veci,

    c) na Primerano ZĽAVA Pozemok je možné, ceny, alebo

    d) odstúpiť od ZMLUVY.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, KÉ právo si zvolil, pri oznámenia vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú Voľba nemozem kupujúci zmeniť bez suhlas predávajúceho; to neplatí, žiadal AK kupujúci opravu chyby, ktora sa ukáže Ako neopraviteľný. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej Lehote Alebo ak oznámite kupujúcemu, že vady neodstráni, mozem kupujúci požadovať Namiesto odstránením vady Primerano ZĽAVA Pozemok je možné, ceny, alebo mozem od ZMLUVY odstúpiť.

 

Nezvolí AK kupujúci svoje právo včas, má práva Ako pri nepodstatnom porušení ZMLUVY.

 

A K je chybné plnením nepodstatným porušením ZMLUVY, má kupujúci právo na odstránením chyby, alebo na Primerano ZĽAVA Pozemok je možné, ceny.

 

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na ZĽAVA Pozemok je možné, ceny Alebo neodstúpi od ZMLUVY, mozem predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady Moze predávajúci odstráni pod svojej voľby opravou veci Alebo dodaním novej veci; Voľba nesmieme kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

 

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas Alebo vadu veci odmietne vymazať, mozem kupujúci požadovať ZĽAVA Pozemok je možné, ceny, alebo mozem od ZMLUVY odstúpiť. Vykonanú Voľba nemozem kupujúci zmeniť bez suhlas predávajúceho.

 

Kupujúci nemozem odstúpiť od ZMLUVY, ani požadovať dodanie nové veci, a k nemozem prípad postúpiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 

    a) ak došlo k zmene stavu v dôsledky prehliadka za účelom zistenie vady veci,

    b) použil AK kupujúci vec este pred objavením vady,

    c) nespôsobil AK kupujúci nemožnosť Vrátenie veci v nezmenenom stave konaním Alebo opomenutím, alebo

    d) predal AK kupujúci vec este pred objavením vady, spotrebovala a k ju, alebo pozmenili a na vec pri obvyklom použitie; stalo AK sa tak ľan sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte Vrátiť Moze, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitie vecí prospech.

 

Neoznámil AK kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od ZMLUVY.

 

Práva z vady sa uplatňujte u predávajúceho na tychto adresách:

 

Pre Zaslaním tovaru: náradím VÍTEK s.r.o., Dlhá 930, PSČ 763 21, Slavičín,

 

Pre osobné Doručenie:

 

Predajňa náradie a záhradnej techniky

dlhá 930

763 21 Slavičín

 

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 

    a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

    b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

    c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

    d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

    e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

 

Pre zaslanie tovaru: NÁRADIE VÍTEK s.r.o., Dlhá 930, PSČ 763 21, Slavičín,

 

Pre osobné doručenie:

 

Predajňa náradie a záhradnej techniky

ul. Dlhá 930

763 21 Slavičín

 

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

 

Upozornenie:

 

ak uzná servisné stredisko dôvod reklamácie ako neoprávnený (napr. poškodením používateľom alebo nedodržania pokynov v návodov na obsluhu) bude Vám zaslané nacenenie opravy servisom a zároveň Vám bude účtované dopravné do servisu a späť podľa nacenenie konkrétneho servisu.

 

 

 

 

 

10. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

 

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

11. Ceny a platnosť ponuky

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.

12. Zľavy a zľavové kupóny

 

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre použitie.

 

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

 

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho.

 

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

 

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.naradi-vitek.cz v sekci „Váš účet“.

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Miton Media, a.s. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

14. Vyjádřete svůj názor

V průběhu následujících 14 dnů Vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

15. mojeID

Uživatelé, kteří využívají pro přihlášení ke svému účtu mojeID mohou kdykoli požádat, aby byly jejich účty opět rozděleny. Stačí svou žádost zaslat na email  obchod@naradi-vitek.cz

16. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 

Řešení sporů

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

AL-KO
Dolmar
EXTOL PREMIUM
Makita
MASTER
NAREX
VARES